سرفصل ها

نورپردازی پیشرفته داخلی و خارجی   Gradient edge Max   Scattering- mulltiscatter -Vray rt ساخت بافت سنگ و بتن چوب و...در فتوشاپ کار با فتوشاپ سیستم ذرات    clothes,pf source (پارچه) ساخت ابرهای volumetric (حجمی) caring - کار با کاراکترمکس برای کارهای معماری scriptهای Floor Generator