سرفصل ها

1-مرور دوره عمومی(12 تا 16 ساعت)2- سازه(ترسیم مبلمان شهر داری به روش بیم ) 3و4- تاسیسات مکانیکی (ترسیم تاسیسات مبلمان) 5-تاسیسات برقی (ترسیم تاسیسات برقی )6و7-ترسیم صحیح فاز دو و مبلمان شهرداری-روش های فاز دو و استاندارد های آن تعامل با اتوکد و روش صحیح اندازه گذاری و هاشور ها و8-شبیه سازی حرکت در فضا ها  و دیدن تداخل ها و مشکلات سازه و تاسیسات 9- محیط massو دادن جزییات به حجم ذاها حدید وساخت سازه فضا کارو Adaptive ها 10 و11-مدیریت پروژه آموزشNaviswork,و..  13 -کار تیم work در شبکه -Plugin ,,و aditon  -14-وآشنایی با داینامو